Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Dominay-day en Monopoly
Tien jaar geleden (18.11.2005) hield half Nederland zijn adem in. Een nieuwe recordpoging van Nederland om vier miljoen dominosteentjes te laten omvallen 1. Ook a.s. woensdag is er weer zo'n record poging waarbij Kamerleden wankele politici een zetje komen geven. En net als tien jaar geleden viel vier dagen daarvoor al het eerste slachtoffer. Omdat de steentjes koste wat kost overeind moesten worden gehouden werd er een huismus dood geschoten 2. Alles voor de kijkcijfers.

Maar die truc kennen we inmiddels. Daarom hebben we een aorta gebouwd. De levensslagader die door blijft gaan, ongeacht de capriolen die worden uitgehaald. Die gaat door, totdat alle stenen de finale bereiken, ook al mislukken enkele deel-projecten. En Domino-Day-2016 heeft ten doel om ieder corrupt steentje -ook de onderste- bij justitie voor de rechter te brengen. Verantwoording af te laten leggen. En, via de pluk-ze-wetgeving, ze te laten opdraaien voor de door hen veroorzaakte schade aan Nederland.


Respect ???
Zaterdag 12.12.2015. Persconferentie. Anouchka heeft is besloten dat ze zal aftreden. "Ongetwijfeld is dit voor haar persoonlijk een moeilijke en pijnlijke beslissing geweest," zegt VVD-fractieleider Zijlstra 3. Wie deze beslissing heeft genomen is niet duidelijk.

Beter laat dan nooit. In mei was reeds bekend wat er was gebeurd. Maar toch besloot Anouchka en haar VVD om eerst het rapport af te wachten. Misschien konden ze er nog mee wegkomen. Dankzij huilbuien was dat al vaker gelukt. 4 Tot op de dag van haar aftreden hield ze vol "zorgvuldig te hebben gehandeld" 5. En net als Fred T. kan ze gewoon terugkeren in de Kamer, de vergaarbak van "onzorgvuldige" politici.

Haar definitie van zorgvuldigheid, en ook die van partijvoorzitter Zijlstra, is blijkbaar een andere dan die van het HHC. Zelfs na het uitkomen van het rapport was er nog geen zelfinzicht. Er moesten eerst 6 37 Kamervragen 7 over Anouchka worden gesteld, die overigens bewonderenswaardig snel (binnen twee dagen) werden beantwoord 8.

Vraag 9: Hoe kwam u na confrontatie met de inhoud van de anonieme brief tot de beoordeling dat het een storm in een glas water betrof zoals verzonden in een sms-bericht op 28 mei 2015, terwijl het derde deel van de motie-Slob c.s. expliciet voorziet in een duidelijke informatieverstrekking aan de Tweede Kamer?

Antwoord: HZ is Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, de fractie waar ik zelf onderdeel van ben. De tekst "storm in een glas water" slaat op de wijze waarop het gesprek met de journalist tot stand is gekomen en niet op de inhoud van de kopie van de brief die de journalist van Nieuwsuur mij op 29 mei 2015 voorlegde.

Vraag 14: Waarom heeft u de kopie van de anonieme brief vernietigd na het gesprek met de heer Haan?
Vraag 15: Waarom heeft u precies het tegenovergestelde gedaan van wat in de anonieme brief werd gevraagd ... ?
Vraag 17: Was het vernietigen van de kopie ... uw eigen idee of op verzoek van Nieuwsuur of de heer Haan zelf?

Antwoord: Onder voorwaarde van strikte vertrouwelijkheid heeft de journalist van Nieuwsuur mij op 29 mei 2015 een kopie van de brief voorgelegd. Ik heb gehandeld in lijn met die expliciet toegezegde strikte vertrouwelijkheid.

Vraag 27: Wat is uw reactie op de berichtgeving van NOS d.d. 10 december 2015 dat u om (de u) moverende redenen geen toestemming heeft gegeven om het betreffende citaat over de vernietiging conform de afspraak met de heer Haan in het rapport van de onderzoekscommissie op te nemen?


Antwoord: Ik ben gehoord door de Commissie Oosting. Van dat gesprek is een verslag gemaakt dat ik heb geaccordeerd. In het Reglement van de Commissie Oosting staat dat als de commissie citaten uit het verslag wil gebruiken in het rapport, zij daarvoor vooraf toestemming vraagt aan betrokkene. De commissie heeft mij toestemming gevraagd voor het gebruik van twee "citaten" uit het gespreksverslag. Ik heb daar geen toestemming voor gegeven omdat de citaten niet letterlijk overeenkwamen met de tekst van het verslag en bovendien - doordat verschillende delen van het verslag mijns inziens te willekeurig aan elkaar waren geplakt - een onjuist beeld gaven van hetgeen ik de commissie heb verteld.

Let u even op het kontengedraai om de boel bij elkaar te liegen en de diverse bijzonderheden die hierbij onbedoeld worden onthuld:
  1. De brief is strikt vertrouwelijk, en daarom heb ik dit doorgeklikt aan minister Ard van der Steur en aan Zijlstra geSMSt dat het een storm in een glas water was.

  2. De brievenschrijver vraagt om deze brief niet te vernietigen en juist daarom doe ik het toch.

  3. Ik mag niet geciteerd worden omdat dit knip-en-plak werk is. (Vergelijk de telefoontapvervalsingen bij Baybaşin)

  4. Alle originele bandopnames worden binnen vier weken vernietigd!!! Door de schredder, zoals gebruikelijk, of overbelichten met fotorolletjes, magneetje erlangs, stroom storinkje. We lossen dat wel op en dan kunnen we het ons achteraf niet meer herinneren.

  5. En de hele belangrijke ontboezeming van de klokkenluider: "Binnen justitie wordt keihard opgetreden tegen mensen die buiten de leiding om mensen in de politiek op de hoogte brengen van misstanden.".250 Kamervragen

Om te beginnen zijn er alvast 250 Kamervragen gesteld over het rapport Oosting. Genoeg voor een week lang commentaar en kopij voor het HHC. Laten we er eens eentje tussen uitpikken: Vraag 40/41: Waarom is afgezien van het horen van de toenmalige Tweede Kamerleden Van der Steur en Dijkhoff? Op welke wijze heeft de onderzoekscommissie uitvoering gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om in de vraagstelling mee te nemen wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H.?

Oeps! Een door het HHC reeds voorspeld foutje 6.
En deze vragen gaan niet eens over de bewindslieden maar over de commissie zelf 7.

De meeste mensen zullen, in tegenstelling tot de onderzoeksjournalisten van het HHC, niet de moeite genomen hebben om het rapport te bestuderen. Desondanks is de democratische meerderheid van de bevolking, althans volgens Maurice de Hond 8, het erover eens dat van Miltenburg, Teeven, Rutte, van der Steur en Dijkhoff moeten opstappen. Hadden ze het rapport wel gelezen dat zou het percentage op 100% uitkomen.

Mark R., niet de minister van alle zaken (maar wel van buitenlandse snoepreisjes), ziet de bui al hangen en begint zet zijn leugens voort. Zijn kop komt steeds verder in de strop en tijdens de persconferentie wordt hij klem gezet (zie video) 9. Ook de advocaat van Cees Helman geeft commentaar: De uitlatingen van Rutte zijn "onzin" van iemand die zoals vaker van "toeten noch blazen weet". Het optreden van de minister-president is "levensgevaarlijk. De premier moet snel ophouden met die flauwekul, hij weet niet waar hij over praat" 10.


Vangnet voor mislukte politici
Fred Teeven is onbetrouwbaar gebleken. Hij moest daarvoor aftreden. En ... keerde terug als (onbetrouwbare) parlementariër in de Tweede Kamer. Mark Rutte is zijn positie als Kamerlid ook al aan het voorbereiden. En ook "schredder" Anouchka "wordt uiteraard (door de VVD, red.) verwelkomd en graag terug gezien in de gelederen van onze fractie". Andere volksveretegenwoordigers denken daar genuanceerder over: Volgens CDA-fractieleider Buma speelt de voorzitter slechts een marginale rol in een veel grotere kwestie. "Het belangrijkste blijft het jarenlang niet ruimhartig en mogelijk zelfs onjuist informeren van de Kamer door het kabinet."

Overigens is niet alleen de Kamer een vangnet. We hebben pappadag Wouter Bos voor vier ton naar een onbetrouwbare accountant zien gaan 11, en een grijze Turkse Nebahat Albayrak (voorganger van Teeven) naar Shell. Strategische posities om overheidsmisdaden af te schermen en te faciliteren 12 en zo de schoonzoon van de Turkse president Erdogan 13, minister van Energie en Grondstoffen, te helpen met het aankopen van olie.


Het èchte probleem
Het is niet de eerste keer dat Anouchka brandbrieven van verontruste burgers/klokkenluiders door de schredder haalt. Links ziet u een screeenprint van de schoffering van het HHC: "ongelezen weggeflikkerd". En het HHC heeft daar meer van. Anouchka heeft geen zin om te werken. Liever gaat ze op schoolreisje naar de gevangenis van Veenhuizen 14.

Maar niet alleen burgers, ook Kamerleden worden door deze VVD-politica geschoffeerd. Zelfs formele Kamervragen van bijvoorbeeld Louis Bontes (VNL) verdwijnen in de schredder van Anouchka 15. Dat heet verduistering van bewijsmateriaal en frustratie van de rechtsgang en is hartstikke strafbaar (art.189 WvSr. 16)

Dit zijn dus geen "incidenten" meer 17. En de vraag is dan ook niet of Anouchka de brief heeft gezien (zoals ze in al haar antwoorden ontkent) maar of ze die had kunnen zien en of ze die had behoren te zien. En het antwoord daarop is: Ja!


Nieuwe maatregelen
(1) Dit "onderzoek" van de commissie naar het verdwenen bonnetje heeft miljoenen gekost. Wie gaat dat betalen? Toch niet de belastinguitgeknepene maar de veroorzakende misdadigers hoop ik. Dit soort ambtsmisdrijven moeten met harde hand bestreden worden en niet worden beloond met een lui-lekker-baantje. Naast de onttrekking wederrechtelijk verkregen voordelen hoort hier een passende gevangenisstraf te worden opgelegd.

(2) Een tweede maatregel die de Kamer dient te nemen is dat de ontvangst van ALLE correspondentie (dus ook e-mails) bevestigd worden aan de verzender. De overheid doet dat hoogst zelden. En dat terwijl dit toch door een MS-Outlook volledig geautomatiseerd kan geschieden. Auto-reply: "Uw bericht is ontvangen en (nog) niet door de schredder gehaald." Een wettelijke verplichting hiertoe voor overheden met een boete-clausule, zoals bij de WOB, is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de overheid te versterken.

(3) Een derde maatregel die genomen kan worden is dat ieder correspondentie stuk wordt gelabeld met een nummer. En dat iedere ambtenaar een soort van BSN-nummer krijgt. Met behoud van anonimiteit kan dan volledig automatisch gevolgd worden wie, waar en wanneer welk stuk onder zijn/haar invloedssfeer heeft gehad. Dat dit kan bewijst Post.nl 18. De overheid heeft een ABBB-plicht (algemene beginselen behoorlijk bestuur) om dit met onmiddelijke ingang te realiseren. Verantwoording afleggen en controleerbaarheid instellen mag opgeëist worden.

(4) Ten vierde dient de Kamer er voor te waken dat de gespreksopnamen van de commissie Oosting niet óók in de schredder terecht komen. Anders moet Oosting ook maar vervolgd worden wegens het verduisteren van bewijs en het frustreren van de rechtsgang. Rechtvaardigheid boven rechtszekerheid!

(5) En tot slot dient de Kamer te garanderen dat Klokkenluiders geen nadelige gevolgen ondervinden van hun pogingen zich in te zetten voor Volk en Vaderland.
author: Ton   |   published: 13.12.2015   |   updated: 13.12.2015   |   comments: allowed

18.01.2016
Afscheid Demmink
Rechtbank Den Haag
 
??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
??.03.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM