Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Tweede Kamer - Thorbeckezaal

Louis Bontes is een held. Als oud justitie medewerker wil hij dat justitie betrouwbaar is. En zo ging hij als parlementslid de confrontatie aan met zijn voormalige baas. Tijdens hoedjesdag 1 kondigde hij dit al aan en vroeg het HHC om advies: Vraag niet alleen deskundologen maar ook een echt slachtoffer 2.

En aldus geschiedde. Vandaag (woensdag 13 januari 2016 van 10:00-12:00u was het dan eindelijk zover 3. Bijna 20 jaar na de Rolodex-affaire 4. Openbaar Rondetafelgesprek van de vaste commissie voor veiligheid en justitie over kindermisbruik. Te behandelen: 31015-115 Brief regering 5 d.d. 1 juli 2015 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie. Reactie op verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 over het bericht 'Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd' 6.


Blok 1: van 10:00u tot 11:00u
Naast de diverse genodigden waren bij deze openbare zitting uiteraard aanwezig Bart van Well en AD-journalist Koen Voskuil. Bart zou zelf niet het woord voeren, mede omdat zijn zaak in april zal worden behandeld, maar zijn advocaat mr. de Witte van SAP-letselschade advocaten. De hoorzitting was opgedeeld in twee blokken. In het eerste kwam de mobiele brigade in actie om de strijd te openen.

Mevr. J. ten Hoope   Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie, met twee souffleurs achter zich, mocht de aftrap doen. In goed Nederlandse werden de "Position Papers" voorgedragen, waarin de positie van partijen werd geduid. Die van het OM was eenvoudig. Een deel is nog onder de rechter of loopt via de minister. Geen commentaar. Wel wist het OM te vertellen dat ze erg goed bezig zijn en vier domeinen hebben geïdentificeerd:
• zeden
• huiselijk geweld
• pleeggezinnen
• jeugdcriminaliteit

Mevr. H.W. Samson-Geerlings   oud voorzitter Commissie Samson
Zij vond haar aanwezigheid enigszins vreemd omdat ze geen betrokkenheid had met jeugdzorg. Ze melde dat de prevalentie aanzienlijk hoger lag dan de stoutste dromen konden vermoeden. En uit rapporten blijkt dat heden ten dage niet minder te zijn geworden! Het misbruik in tehuizen ligt volgens haar tussen de 60-65% door leeftijdsgenoten (en geen 55% zoals de heer Klabbers zegt). Ze hield een pleidooi waarin ze zei dat alle onderzoeken die nu plaats vinden veel nieuwe trauma's op leveren. Er worden verwachtingen geschapen, waarvan de opvang niet voldoende is.


M. de Witte   SAP letselschade advocaten
Hij zit hier namens zijn cliënt uit het voorlopig getuigenverhoor. Deze zullen aanvangen in April, met als doel te bewijzen dat de netwerken bestonden, en dat ondanks wetenschap van de overheid is nagelaten daar tegen op te treden.

Ook het Rolodex onderzoek vind hij een vreemd verhaal. Als allerlei politici zeggen dat het onzin is dat justitiemedewerkers, waaronder Demmink, verdachten zijn: "Het staat allemaal in het dossier." Hij spreekt zijn verwondering uit waarom er geen (vervolg) onderzoek is gedaan.


Kern van het verhaal: De netwerken zijn gewoon blijven bestaan en maar heel mondjesmaat vervolgd. Ook met aangiftes bij de politie is niets gedaan. Er is voor de slachtoffers geen enkele nazorg door de Raad voor de Kinderbescherming of de Congregatie geleverd. Pas in 2010, dankzij de publieke opinie, is er pas wat gebeurd.Vragen van Kamerleden
Na de position papers mochten de aanwezige Kamerleden ieder maximaal twee vragen stellen. Dat schiet zo niet echt op. Maar het was dan ook geen volwaardige parlementaire enquête maar een rondetafelgesprek. En het werd uiteindelijk fraai opgevangen door Pieter Omtzigt door de aanwezigen expliciet te vragen naar aanbevelingen voor een eventueel vervolgonderzoek.

Louis Bontes   Groep Bontes / Van Klaveren
Met het oog op wat in Engeland is gebeurd en in België met de Dutroux zaak is het niet onwaarschijnlijk dat iets dergelijks ook hier in Nederland plaats kan hebben. Daarom had Louis de volgende vragen aan het OM:
• Zijn er voldoende middelen en mogelijkheden om (ook intern tegen ambtenaren) onderzoek hiernaar te doen?
• Waarom zijn de twee politie agenten niet vervolgd?
• Waarom is het lek niet onderzocht?
• Zijn er inkomende rechtshulpverzoeken van Engeland over pedofilienetwerken geweest?
Louis had nog veel meer vragen te stellen voor het verdere feiten onderzoek, o.a. ook aan advocaat De Witte, maar hij werd afgekapt door voorzitter Ypma.

Foort van Oosten   VVD
Vraag aan OM: Waarom wordt nooit een hogere of maximale strafmaat bij zedendelinquenten opgelegd?
Vraag aan Samsom: Is de opvang adequaat gedaan?

Nine Kooiman   SP
Vraag aan OM: De naam Demmink zou niet terug te vinden zijn in de Rolodex. Maar naast tactisch onderzoek is er ook een CIE onderzoek geweest. Hoe verliep die communicatie?
Vraag aan Samson: Welke rol heeft de overheid mogelijk gehad in het door de vingers zien of niet altijd adequaat aanpakken van signalen?

Vera Bergkamp   D66
In de positionpapers van ten Hope geeft zij enkele maatregelen: Heeft dit geleid tot een verbetering in de praktijk? Omdat u zegt dat er maar 10% van de aangiftes bij de politie terecht komt?
Vraag aan Samson: Er is een groep die tussen wal en schip valt. Jongeren in GGZ, internaten. Wat voor ervaringen heeft u zodat we dit beter kunnen oppakken?

Marith Volp   PvdA
Algemene vraag: Is er voldoende onderzoek geweest naar netwerken? Vraag aan dhr. De Witte: Ik begrijp dat uw zaak thans onder de rechter is. Maar zijn er door de media aandacht nieuwe aanmeldingen geweest van slachtoffers?
Vraag aan ten Hoope: Kunt u aangeven of binnen het OM vergelijkbare zaken voorbij zijn gekomen die wijzen op het bestaan van netwerken?

Pieter Omtzigt   CDA
Vraag aan ten Hoope: In Engeland loopt er een grootschalig onderzoek. In Nederland is het Rolodex onderzoek gesneeft. Is er de afgelopen drie jaar enige reflectie en onderzoek gedaan, o.a. n.a.v. de brief van Hoek, en de vele aanwijzingen?
Vraag aan De Witte: Kent u de antwoorden van de minister van 01.07.2015 7. Heeft u daar aanvullingen op, met name op die enigszins ontwijkende formuleringen?Antwoorden van Genodigden

Mevr. J. ten Hoope   Openbaar Ministerie
Ik kan en zal niet ingaan op het Rolodex onderzoek omdat dat via de rechter en de minister loopt. Op de vragen van Bontes kan ik niet ingaan. Ook zijn deze reeds beantwoord door de minister. Voor de vragen van Kooiman en Omtzigt: idem.
Voor de strafmaat wordt hetzelfde gehanteerd als bij andere delicten, dus dat is niet uitzonderlijk. Vergelijk bijvooerbeeld winkeldiefstal. Ook daar krijg je de eerste keer een lichte straf.
Door de tijd heen heeft er wel verzwaring plaatsgevonden. Voor kinderporno gold vroeger een geldboete of een voorwaardelijke straf, thans is die onvoorwaardelijk. Dus er is wel verzwaring, maar geen maximum oplegging.
Er is sprake van een betere praktijk, in de zin van meer onderzoek en samenwerking, met name met Centrum Sexueel Geweld. Dat leidt tot meer meldingen en meer aangiften en direct sporenonderzoek. Ook is ze positief over het multididciplinair centrum kindermishandeling.
Maar bij onderzoek brengt de politie ook veel geweld met inbreuk op het gezinsleven. Dat wordt thans bevordert door accenten te leggen op veiligheid en veerkracht. Het strafproces kan heel zwaar zijn. Je moet goed weten waar je instapt. Het is heftig. De meesten zouden het niet opnieuw doen. Wat nodig is: adequate opvang voor trauma. De behandeling van dit soort zaken leidt vaak tot het opnieuw slachtoffer worden. Patronen moeten doorbroken worden. Niet meer meldingen, wel meer samenwerking.


Er zijn weldegelijk netwerken, waarbij slachtoffers onderling worden gedeeld.

Omdat de vraag of er vergelijkbare zaken zijn niet werd beantwoord stelde Pieter Omtzigt aanvullende vragen: In het artikel staat dat pedofilie jaren werd gedoogd. Dat is geen specifieke vraag die onder de rechter valt. Waarom wordt deze vraag zo van tafel geveegd? Heeft u instructies gehad van het OM?
Nee, het is niet gedoogd. Ja, het werd niet vervolgd. Maar dat kwam door de tijdsgeest. De vragen over de Rolodex zijn beantwoord door de minister. Er zijn weldegelijk netwerken, waarbij slachtoffers onderling worden gedeeld.
Volp vraagt aanvullend: Is er een doofpot of overheidsafdekken geconstateerd? Nee, daar heeft ten Hoope geen patronen (let op: ze gebruikt niet het woord signalen, red.) van gezien.

Mevr. H.W. Samson-Geerlings   oud voorzitter Commissie Samson
Trauma: Slachtoffers die zich bij ons gemeld hebben, hebben dat opgelopen door het misbruik. Zij mogen niet nogmaals slachtoffer worden door de valse verwachting. De opvang en schadevergoeding verloopt niet zoals men verwacht en dacht te mogen verwachten. En dat geeft een tweede trauma. Er zijn veel signalen dat de opvang nog steeds onvoldoende is. Daar moet apart aandacht voor komen.
We moeten proberen dat wij, door nu allerhande nieuwe onderzoeken te doen, niet veroorzaken dat we opnieuw een "nou zijn wij aan de beurt" verwachting met dan weer traumatisering ontstaat.
In ons rapport hebben we geen indruk dat er door de vingers is gezien. Men wist destijds niet dat het misbruik dermate ernstig was. Dit inzicht is pas midden jaren 90 onder de aandacht gekomen. Er is destijds veel afgedaan met voorwaardelijke straffen, want dat was de tand des tijds.
Of de overheid steken heeft laten vallen? Ze was verantwoordelijk, maar toen expliciet niet achter de voordeur. Wat achter de voordeur gebeurde was privé. Thans heeft de overheid meer verantwoording achter de voordeur. Met de kennis van toen was dat zo. Thans moet het anders. Er was toen sprake van: Niet weten, Niet kunnen en Niet willen geloven. De signalen die er zijn worden onvoldoende serieus genomen. Er is een groep die tussen wal en schip valt. Ja, bijv. schippersinternaten, blinden- en doven instituten, GGZ. Overal waar kinderen residentieel bij elkaar zijn steekt misbruik de kop op. Door jongeren onderling of door ouderen naar de kinderen toe. Deze groepen vallen nergens onder bescherming en controle. (Dat weet men dus, en ze doen er niets aan?, red.)

M. de Witte   SAP letselschade advocaten

Er zijn inmiddels meerdere slachtoffers
die zich hebben gemeld en zeggen
misbruikt te zijn door Demmink.

De advocaat heeft navraag gedaan en verbaast zich dat het OM niet op de hoogte was van het feit dat er ook agenten onderdeel waren van het Rolodex onderzoek. De Rijks Recherche doet daar geen mededelingen over. Zijn cliënt mag zelfs geen kopie hebben van zijn eigen originele verklaring van destijds.
Er zijn inmiddels meerdere slachtoffers die zich hebben gemeld en zeggen misbruikt te zijn door Demmink. Dit wordt in april behandeld. Trauma's: "de dossiers zijn na 15 jaar vernietigd". Dus nu is er geen bewijs meer. Een suggestie: De verjaringstermijnen van dit soort dossier moeten worden aangepast.

2e termijn voor aanvullende vragen van Kamerleden

Louis Bontes   Groep Bontes / Van Klaveren
Het beeld dat steeds word geschets lijkt toch: "We kunnen niets zeggen, want het is onder de rechter". Maar dat is al sinds 1997 zo! Vraag aan het OM: Kan het Rolodex onderzoek alsnog tot op de bodem worden uitgezocht?
Antwoord van Ten Hoope: Het wordt onderzocht, er is daarvoor geen gebrek aan capaciteit bij het OM. Pieter Omtzigt   CDA
Dat vindt Pieter bemoedigend klinken. Maar hij heeft nog geen antwoord op zijn vraag: Zijn er inkomende rechtshulpverzoeken en uitwisselingen met netwerken met Engeland?
Ten Hoope: Dat is mij niet bekend.
Antwoord De Witte: Als ik het OM zou zijn, zou ik dat zeker onderzoeken. Denk aan de affaires in Engeland en Begië met Dutroux.
Omtzigt vraagt: Heeft u advies aan de Tweede kamer. Bijvoorbeeld om een nieuw Parlementair onderzoek te starten?
Ten Hoope: Ik geef geen politieke adviezen. Zoals Samson zegt: Oprakelen van het verleden geeft ook nieuwe trauma's. Het zou mijn keus niet zijn.
De Witte: We houden het gevoel dat we niet weten wat er is gebeurd. De Nederlandse overheid heeft een verantwoording. Waarom wordt wel een pooier vervolgd, maar niet de ambtenaren binnen justitie die hebben gelekt of zelfs betrokkenheid hebben in de netwerken? Nederland staat er internationaal ook niet zo goed op. De zaak ettert maar door. Wat we misschien niet willen weten is de vraag of die pedo-netwerken juist zouden kunnen ontstaan dankzij hulp van de overheid!
Van Oosten: Vanmorgen stond in het AD een artikel over sexting 8. Hoe wordt dat opgepakt?
Ten Hoope zegt dat het alleen wat kan zeggen over beleidsvisie. Het OM kijkt naar de huidige zedenparagraaf. Die moet grondig worden herzien. Grooming heeft nu een plek. In zijn algemeenheid heeft het OM geen last van gebrekkige wetgeving. Het huidige beleid bij sexting: Intervenieren en zorgen dat het stopt. Contact maken met de kring (school, vrienden, sport). En training: Er is een spanningsveld tussen enerzijds niet acceptabel gedrag en anderzijds tegelijkertijd het sexueel experimenteren van jongeren. Twintig jaar geleden werd er ook geëxperimenteerd met seks in het fietsenhok. Zoiets mag niet leiden tot een strafblad. Het is balanceren.
Is het gebrek aan opvangcapaciteit bepalend voor het terughoudender omgaan met het onderzoek?
Ten Hoope: Het OM kan alleen onderzoek doen als die zaken niet verjaard zijn. Het is niet zozeer bezig met een strafrechtelijk maar breder onderzoek. Zij heeft daar geen opvatting over.


Blok 2: van 11:00u tot 12:00u
In het tweede blok vond de consolidatie plaats. Er was een wisseling van de wacht. En ingenomen standpunten door overheidsinstituten werden verdedigd en toegelicht. Ook zij gaven eerst inzicht in hun uitgangspunten in hun position paper. En uiteraard nam ook dit blok de overheidssouffleur plaats achter de ondervraagden.

Mevr. C. Dettmeier   Nationaal rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen
Ieder kind heeft recht op bescherming. Misbruik heeft verregaande gevolgen. Voor het slachtoffer, gezin, generaties nakomelingen, en de samenleving als geheel. Kinderporno is pas sinds 1986 strafbaar en het kopen van seks van minderjarigen (onder de 15) is pas in 2002 strafbaar gesteld, en het kopen van seks met 15- en 16 jarigen werd pas in 2006-2007 aangepakt.
De aanpak moet op structurele wijze veranderen, en niet alleen maar als een reflex op een incident wat in de media komt. Zie ook het Rapport: Op goede grond 9. Seksueel geweld tegen kinderen vindt veel plaats, maar wordt weinig onderzocht.

Instanties moeten aangiftes goed onderzoeken en zorgen voor een duurzame begeleiding. Rond 60.000 kinderen per jaar worden voor het eerst slachtoffer van sexueel geweld, in de meeste gevallen vanuit huiselijke kring.

Straftoemeting: Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar hands-on ontuchtzaken. Er wordt een relatief lage straf opgelegd. Wat zijn de argumenten van de rechter? Deel 1 van het rapport verschijnt in februari, deel 2 in mei. Er is sprake van netwerken, met name bij kinderporno. Denk aan de zaak Robert M. In 2011 heeft Corine advies uitgebracht om vooral ook digitaal te gaan rechercheren.

Mevr. A.S. Roeters   Raad voor de Kinderbescherming
Er kwamen meldingen van jongensprostitutie binnen. De insteek van de Raad is: Altijd beschermen, en nooit gericht op onderzoek of straf. De directe aanleiding is vrijwel altijd: het weglopen van huis van jongeren. Hoeveel dat er zijn is onbekend. De dossiers worden vernietigd, wanneer het jongste kind uit het gezin 18 is. Maar adoptie, en aselecte wetenschappelijke dossiers worden wel bewaard. De Raad gaat uit van drie interne beleidsaspecten:
1) Veiligheid voor het kind staat voorop.
2) Professionals moeten geschoold zijn, dus de herkenning van signalen verscherpen.
3) Het kind serieus nemen wanneer het uiting geeft.

Verder zijn er vijf aspecten aan het slachtoffer:
1) Dak en thuislozen zijn extra kwetsbaar. Opvang moet worden aangemeld. Anders is dat strafbaar.
2) Klachten moet worden gemeld bij de Raad. Het doet niet aan onderzoek uit eigen beweging.
3) Schoolverzuim is een indicator.
4) Zedendelict in het verleden. Soms zijn minderjarigen bertrokken vanuit hun eigen achtergrond.
5) Gezag- en omgangszaken: Bij scheiding zijn er beschuldigingen van misbruik. Er zijn niet heel veel van die meldingen. En vaak is er ook oprechte zorg. De Raad doet niet aan waarheidsvinding in het kader van strafrecht. Wel onderzoek naar aannemelijkheid. In het algemeen: Als de veiligheid in geding is doet Raad onderzoek.

Mevr. W.van Berlo   Rutgers Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit
Zij doet onderzoek naar sexueel overschrijdend gedrag. Onder de 12 komt het slechts in 0,7 % van de gevallen voor. Het grootste deel van de slachtoffers zit tussen 12 en 16 jaar. Er is een sterk verhoogde kans om opnieuw slachtoffer en dader te worden. Met name bij de jongens.
Vroegtijdige signalering en preventie is belangrijk. Weerbaarheid bij kinderen brengen door vroege sexuele voorlichting te geven over wat normaal is en wat niet. Kinderen moeten ook woorden ter beschikking krijgen om klachten onder woorden te kunnen brengen en ze moeten weten waar ze terecht kunnen.
Preventie is belangrijk: Ook bij de daders/plegers beginnen. Ze hebben daarvoor programma's ontwikkeld. Voor jongens: Make a Move, en voor jeugdige zedendelinquenten: Respect Limits. Het vind ook veel tussen jongeren onderling plaats, waaronder experimenteren. Ook ongewenst gedrag ("de korte rokjes") moet besproken worden.
Ze hebben veel interventies ontwikkeld, maar er moet nog worden onderzocht op effectiviteit. Daarvoor is veel geld nodig. Verder moeten er programma's komen voor Respectvolle omgang voor nieuwkomers in Nederland. (o.a. op het gebied van homofilie, etc.) Asielzoekers zijn vaak zeer getraumatiseerd als ze hier komen. Er is structureel en controleerbaar beleid in instellingen nodig.

Dhr. G. Klabbers   KLOKK: Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik
Kinderen, ook katholieke kinderen, zijn staatskinderen / regeringskinderen. Kinderen onder toezicht die hebben in hun jeugd pas op latere leeftijd hun eigen bed kunnen kiezen. Vaak is er na onder toezichtstelling geen contact meer met familie, broertjes en zusjes. Ze worden aan hun lot overgelaten. Thans is er naast seks ook meldingen van fysiek geweld en economische uitbuiting. Die verwaarlozing is om ze afhankelijk te maken en ze daarna -via grooming- wat te gunnen. Hij heeft te maken met voogden die nooit zijn verschenen of aandacht aan de kinderen hebben besteed.

Veel wordt niet gerapporteerd. Zo kent hij o.a. een gevangenisbeheerder die misbruik heeft gemaakt en waarbij er sprake was van vijf suïcide gevallen. Dit is nimmer in de dossiers terecht gekomen. Er is gewoon sprake van pedofiele netwerken. Hij kan niet anders concluderen, omdat de aard en de omvang te groot is voor individuele incidenten. Denk daarbij aan de toestand in de zwakzinnigeninstelling Heel 10: Kinderen werden meegenomen voor het misbruik in netwerken. En dat is ook thans nog in Limburg: Het OM heeft gewoon niet de bereidheid om pastoren aan te klagen.

Er is sprake van schuldig verzuim
door de overheid.

Het blijven gevoelige zaken. Daders blijven (zeker in de oude zaken) buiten schot. Maar ze moeten in ieder geval worden onderzocht en geduid, omdat dat helend werkt voor de slachtoffers. Er is sprake van schuldig verzuim door de overheid.
Dergelijke zaken deden zich ook al voor '45 voor. Doen van onderzoek werkt als traumatrigger, maar dat is geen reden om af te zien van het doen van onderzoek. Als iets op oudere leeftijd gaat wringen, moet men van de overheid steun krijgen bij het onderzoek. Wij zijn niet alleen katholieken ook burger van de Nederlandse Staat. De staat heeft de verantwoording om steun te bieden.Vragen van Kamerleden

Louis Bontes   Groep Bontes / Van Klaveren
Vraag aan Dettmeier: De Stelling "De overheid heeft in de jaren 80-90 pedofilie gedoogd." Zit daar waarheid in?

Foort van Oosten   VVD
Vraag aan Dettmeier: Uw doet de aanbeveling om digitaal te rechercheren. Nu is thans de Wet computer criminaliteit III (o.a. over TOR-netwerken) in behandeling. Wordt uw aanbeveling ondervangen in het wetsvoorstel?
Vraag aan Berlo: Hoe taxeert de Rutgerstichting dit soort berichten met betrekking tot sexting?

Nine Kooiman   SP
Diverse sprekers hebben het over de vernietiging van dossiers (Roeters, Klabbers, Witte). Nu heeft de Kamer naar aanleiding van de Commissie Samson een motie aangenomen om dossiers over gezagsuitoefening langer te bewaren. Hoe wordt dat in de praktijk gedaan? Is daar iets van terecht gekomen?
In Zweden bestaat er een Centrum sexueel geweld voor mannen. Dat is er niet in Nederland. Is dat een hiaat?
Deze vragen zijn voor Berlo, Roeters, Dettmeier.

Vera Bergkamp   D66
Vraag aan Berlo: Ten aanzien van de plegers en de wijze waarop er de afgelopen 20-30 jaar is omgegaan met pedo's. Wat hebben we geleerd dat effectief is met de behandeling van hen?
Vraag aan Roeters? Het is de bedoeling om signalen feitelijk maken. Waarheidsvinding. Zijn er nu (sinds het rapport van de Kinderombudsman 11) verbeteringen? Zijn er aanbevelingen?

Marith Volp   PvdA
Vraag aan Roeters: Probleemgroepen zijn de dak- en thuislozen. Ook allochtone homo's zijn daar kwetsbaar voor. Wordt er onderzoek gedaan naar opvang? Zijn er netwerken?
Vraag aan Dettmeier: Jongensprostitutie zijn vaak jongens met een verleden. Zijn er bij de klanten aanwijzingen voor netwerken?

Pieter Omtzigt   CDA
Vragen aan Dettmeier: Sinds 2012 heeft zij wettelijke bevoegdheid. Uit uw opdracht komt voort om inzicht te creëren. Bent u van plan een onderzoek te starten naar wat er in de jaren '90 aan de hand was?
In April 2013 was u op bezoek in de USA. Op dat moment was er verslag van een hoorzitting. Was u toen bezig met uw commissie met dammagecontrol? Wat was uw doelstelling?Antwoorden van Genodigden

Mevr. C. Dettmeier   Nationaal rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen

Er bestonden netwerken. Denk aan de zaak
Anne-Frank plantsoen Eindhoven.

Is pedofilie gedoogd? Dat is een lastige vraag. Pedofilie gaat enkel over geaardheid. Het gaat in deze gevallen om pedoseksueel misbruik. Het kopen van seks is strafbaar gesteld. Dat was tot 2000 niet strafbaar. Er is daarom niet tegen opgetreden. Een vraag die overblijft is Was daar toen sprake van hulp voor die kinderen?
Op de vraag van Kooiman: Uit onderzoek Jongensprostitutie 248b blijkt dat er netwerken bestonden. Denk aan de zaak Anne-Frank plantsoen Eindhoven.
Vraag van Oosten: Is digitaal rechercheren in overeenstemming met wet? Mijn aanbeveling: Als er in de analoge wereld een vermoeden is van sexueel misbruik is het ook belangrijk om standaard te kijken naar wat er digitaal op de gegevensdragers staat.
Vraag van Volp: Is er meer zicht op jongensprostitutie? Met name accent op illegale prostitutie. Internet wordt afgestruind. Sinds 2015 zijn er meer zaken aangebracht dan in de 15 jaar daarvoor. We zijn er nog niet. Er is meer gaande dan wat uiteindelijk bij de rechter voorkomt.
Vraag van Omtzigt: Vergelijk met UK. Mijn taakopodracht is niet in individeuele zaken. Ik kan hooguit vanuit een steekproef een zaak bekijken.
De Taskforce maart 2013 in de USA ging over mensenhandel. Ik was daar op uitnodiging van Congressman Smith 12. Op advies van de heer de Bakka en Delegatie voorzitter Bolhaar ben ik daar toch naar toe gegaan. Mijn rol was enkel: uitleg van de artikel 12 procedure.

Mevr. A.S. Roeters   Raad voor de Kinderbescherming
Gezinsdossiers worden vernietigd, tenzij het een kind-dossier betreft. Dat wordt bewaard tot het 24e levensjaar. Bij adoptie en screening van adoptie gezinnen en bij gezagsbeperkingen worden dossiers onbeperkt bewaard.
Zweden: Ik ken het niet en ook de werking niet. Maar ik ben wel een voorstander om gedragsinterventies te kunnen opleggen.
Bergkamp: Echtscheidingsbeschuldigingen. Wij doen aan waarheidsvinding en proberen het feitelijk te maken. We kijken of er aangifte is gedaan en naar de impact op kinderen.
Volp: Dak- en thuislozen zijn kwetsbaar vanwege opname in een woonsituatie. Een melding is verplicht. Wij kunnen dan onderzoek doen. Als wij stuiten op misbruik doen wij aangifte. Maar tot nu toe hebben we dat nog niet aan de hand gehad.

Mevr. W.van Berlo   Rutgers Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit
Er is een balans tussen experimenteel en grensoverschrijden gedrag. Sexting zien we niet als een probleem. Als iemand een pikante foto van zichzelf op een telefoon wil zetten mag dat. Maar het doorsturen daarvan door derden is wel een probleem. De schuld hoort te liggen bij de verspreider, niet bij de plaatser. Dat is het korte rokjes argument.
Volgens mij wordt door het Centrum Sexueel Geweld mannelijke slachtoffers niet uitgesloten. Maar ze moeten die hulp wel zelf zoeken en niet afglijden naar de zelfkant en in strafbare feiten.
Bij plegers is er een onderscheid tussen pedofilie en pedosexueel handelen. We kijken naar Koolzaak kringen: Veroordeelden worden opgenomen in een steungroep. Dat werkt. Behandeling is altijd beter dan straf.

Dhr. G. Klabbers   KLOKK: Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik

De verantwoordelijkheid van de overheid
houdt niet op bij een bepaalde kalenderleeftijd.

Ik heb geen vraag gekregen, maar wil wel wat toevoegen. Bij de meldingen is vastgesteld dat kinderen met een beschermingsverleden soms letterlijk buiten de deur worden gezet, net zoals ze buiten de PI - penitentiaire inrichting / gevangenis gewoon op straat worden gezet.

Wij checken en volgen de kinderen niet.
Ik ben en beetje verlegen met uw vraag.

De verantwoordelijkheid van de overheid houdt niet op bij een bepaalde kalenderleeftijd. Roeters reageert daarop: de Raad staat niet heel dicht bij de kinderen. We houden geen toezicht, we stellen zelfs geen voogden meer aan. Wij checken en volgen de kinderen niet. Ik ben en beetje verlegen met uw vraag.

Pieter Omtzigt   CDA
Omtzigt wil nog een vraag stellen maar krijgt daar geen gelegenheid meer voor. Wel is er nog een procedurepunt geaccepteerd: Zouden de gasten bereid zijn enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Geknik alom.

Sluiting.


Conclusies en aanbevelingen
Met name de heren Bontes, Omtzigt en Klabbers maakten indruk. Zij zetten zich daadwerkelijk in voor de bescherming van deze kwetsbare kinderen. Zwaar teleurstellend was de reactie van het OM: indekking en van zich afschuiven. Dat gebrek aan machtenscheiding blijft een zeer ernstige aantasting van onze democratie. De uitvoerder en de rechter mogen zich nimmer voor het karretje laten spannen van de wetgever.

Er komen nog een aantal schriftelijke vragen. Duidelijk is geworden dat er sprake is van een groot structureel probleem, wat anno 2016 nog steeds niet is opgelost. Sterker nog: Sommige zaken daar is nog niet eens over nagedacht. Zoals: met 18 jaar buiten de deur gooien. Of de risico's in andere instellingen als internaten en blindeninstututen.


Aanbeveling: Parlementair onderzoek.

Het toekomstig vertrouwen in de overheid en de rechtstaat moet hersteld worden.

De aanbevelingen wisselden. Meer onderzoek (o.a. naar de Rolodex affaire en de aangetoonde corruptie binnen de overheid) heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de daders en de rechtstaat, maar ook voor de slachtoffers. Toch lijkt opheldering en waarheidsvinding beter te zijn voor de slachtoffers. En voor de rechtstaat. Het is wenselijk dat de Commissie de aanbeveling voor een parlementair onderzoek overneemt.
author: Ton   |   published: 13.01.2016   |   updated: 13.01.2016   |   comments: allowed

20.01.2016 | 09:30u
Afscheid Demmink
Rechtbank Den Haag
 
25.01.2016
KG celsinspectie
Rechtbank Amsterdam
 
29.01.2016 | 10:00u
Boekpresentatie Ton Derksen
ISVW Leusden
 
05.02.2016
Ontneming Baybasin
Rechtbank Den Bosch
 
??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
??.04.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM