Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat u vooraf moet weten
In 1997 liep er een onderzoek van de CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid, met de nadruk op crimineel) 1 naar misbruik van kinderen door hooggeplaatste overheidsambtenaren. Op dat moment heette die nog CID (Criminele Inlichtingen Dienst). Maar omdat tijdens dit onderzoek de dienstbaarheid aan de burger op de achtergrond raakte werd dit waarschijnlijk gewijzigd in eenheid, wat ministers tegenwoordig in goed Nederlands "taskforce" noemen.


En omdat het niet zomaar over een paar (k)leuter crimineeltjes ging, maar om echte zware criminelen die hun, aan hen door de toevertrouwende burger gemandateerde, machtsmiddelen ernstig misbruikten werden er maar liefst drie (3!) onafhankelijke rechercheteams op geplaatst:

1CIDRR de Rijks-RechercheJaap Hoek 2
2CRIBIOPolitie: afdeling Bijzondere- en Interne OnderzoekenEmile Broersma
• diverse rechercheurs
3
3CRIJEZPolitie: afdeling Jeugd- en ZedenzakenLeen de Koter
Chris de Graauw
4
5 6

En daarmee hebben we nu al tenminste vier (4!) onafhankelijk van elkaar opererende getuigen die onder ede heben bevestigd dat de ministers Ivo Opstelten en Piet-Hein Donner leugenaars zijn èn valsheid in geschrifte plegers (art. 225 Sr.) die brieven (nota bene gericht aan de Tweede Kamer), die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben opgemaakt, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. En daaraan rechtsgevolgen te verbinden.

Klaar dus: Parlementaire Enquête! Tenzij onze Kamerleden medeplichtig willen zijn aan verduistering van bewijs (art. 322 Sr., vier jaar gevangenisstraf, de maximumperiode van Kamerlidschap gedurende een enkel kabinet).


Chris de Graauw (59)
Chris was vorige maand al een keer komen getuigen, maar beriep zich daarbij op zijn verschoningsrecht wegens "geheime" informatie. Geheim is een ander woord voor doofpot/complot: de organisatie wil geen verantwoording afleggen en weigert daarom zich onafhankelijk te laten controleren. De rechter heeft dat (volkomen terecht) opgeheven. Na 20 jaar gebrek aan operationele activiteiten is er niets meer wat die "operatie" nog in gevaar kan brengen.

Met belangstelling heeft Chris zijn verslag bij het HHC gelezen en de verbazing van het HHC kunnen lezen dat Chris pas in November 2015 was gehoord. Het eerste wat Chris dus deed is een correctie aanbrengen op de datum. Het was in 2014 geweest. En hij is slechts één keer in die zaak gehoord. Dat uit de weg hebbende kwamen we op de drie openstaande vragen (met geheime antwoorden) uit:

Vraag 1:
Wat is de betrokkenheid van de vier ambtenaren en de twee agenten,
zoals die door Jetty onder ede genoemd zijn?

Er kwam nog een vage poging tot afschermen. Welke namen bedoelt u? Dat Demmink één van de subjecten was dat bleek uit CIE informatie. Uit de aanvullende informatie (inclusief namen) naar mogelijke betrokkenheid bij pedosexuele contacten. Dat daar onder andere hoge ambtenaren bij betrokken waren. Dat bleek niet uit getuigenverklaringen. (Dus uit andere bronnen, toevoeging red.) Dat was al in een bepaalde fase van het onderzoek. Maar toen wij die richting in wilde gaan (de betrokken ambtenaren rechercheren, red.) werd het onderzoek gestopt. De verkregen info stond op papier.

Demmink was verdachte
Maar ook de runner (in casu Leen de Koter) kwam wel eens praten. Ik weet niet meer of de naam Joris Demmink op papier stond of in het gesprek met de runner is genoemd.

Het onderzoek liep al langer en was gericht op het netwerk van Maasdam, zoals Jetty dat destijds in haar aangifte heeft genoemd. Het ging om de individuen die daarin een rol speelden. Ook het onderzoek naar de hoge ambtenaren viel onder het Rolodex onderzoek. Maar het is niet gebleken dat Demmink in dat bordeel kwam. Er waren geen feiten en omstandigheden die dat bevestigen.

De stappen die wij ondernamen werden in gang gezet. Er was pas een klein onderdeel van het onderzoek gedaan dat liep naar de burgermensen om Maasdam heen. Toen er extra CIE-informatie kwam zijn wij gaan zoeken naar waarheden. Althans een poging daartoe ondernomen. Het OT (observatie-team, red.) heeft er op gewerkt. Er zijn nota's gemaakt om mensen onder de tap te nemen. Waaronder Joris Demmink. Dat was althans de opzet. We hebben een verzoek voor OT-steun ingediend. Maar ik heb verder geen zicht op het aantal mensen en auto's (2 of 6) dat daarbij wordt ingezet.

Holthuis was verdachte
Een andere naam was die van Holthuis, maar ook daarbij zijn geen feiten en omstandigheden gebleken. De namen Wabeke en Wooldrik zeggen me niets. Ik heb die namen nu wel in mijn hoofd maar dat is mogelijk kennis uit andere latere bronnen.
Van Roon was verdachte
Ons onderzoek beperkte zich tot de hoge ambtenaren Demmink, Holthuis en prof. van Roon, als je die ook ambtenaar mag noemen. De rest betroffen burgers.

Er waren agenten in beeld vanwege betrokkenheid in pedosexuele activiteiten, maar ik weet niet welke agenten dat waren. Dat bleek ook uit het gegeven dat het een combi-onderzoek was van JEZ met RR en BIO. De RR wordt alleen ingezet als het om hoge ambtenaren gaat. Ik had in beginsel geen contact met het RR. En het OT is een aparte ondersteunende dienst binnen het korps.

Vraag 2:
Is de zaak gelekt?

Dat weet ik niet. Het onderzoek heeft langere tijd gelopen. Ik weet niet of het OT resultaten heeft gehad. Ik, of wij, hadden een nota opgesteld met daarin een verzoek aan de OvJ (de zaaksofficier was Fred Teeven, red.) om bij de RC (Rechter Commissaris, red.) te vorderen dat er een tap werd geplaatst.

De tap is nooit geplaatst
Kort daarop, de volgende ochtend (?), moesten we acuut stoppen met het onderzoek. Wij werden bij elkaar geroepen door Jaap Hoek. Ik, Dik Pijl en Fred Teeven, die de OvJ was, kregen dat te horen en het team werd ontbonden. Waarom toen werd ontbonden werd niet gezegd.

Wat dacht u toen? BEZWAAR! De landsadvocaat wilde toch wel een opmerking plaatsen om zijn exorbitante salaris voor wegdromen in de rechtszaal te kunnen declareren. Maar de rechter oordeelde dit als relevante eerstehands informatie en Chris mocht doorgaan. "Het was heel bijzonder." De volgende fase zou worden ingegaan. Het is zeer ongebruikelijk dat halverwege een onderzoek wordt gezegd: stoppen. Het plotseling halverwege stoppen kan wel eens gebeuren wanneer er capaciteitsproblemen zijn of prioriteitsstellingen. Maar ik heb het zelf eigenlijk niet eerder meegemaakt. In een combi-team, dat zo zwaar is opgetuigd met JEZ, BIO en RR is dat zeer ongebruikelijk.

Vraag 3:
Wat is er met de persoon die gelekt heeft gebeurd?

Ik weet niet of er gelekt is en weet dus ook niet wie dat zou hebben gedaan en wat er met die persoon is gebeurd.

Redactioneel commentaar:

Vast is komen te staan dat (voor zover Chris daarvan op de hoogte is gebracht) Joris Demmink (MinJus), Hans Holthuis (OM) en prof. Van Roon (UVA) verdachten waren op basis van meerdere informatiebronnen. Dit is in tegenspraak met de verklaring die Fred Teeven onder ede gaf. (1) Een van beiden heeft meineed gepleegd.

Verder heeft Chris verklaard dat de tap (dus ook bij Van Roon) nooit geplaatst is. Dit is in tegenspraak met de uitleg die Fred Teeven, als een spontane -niet gevraagde- toevoeging in zijn verklaring gaf. Er was namelijk verwondering over de ongebruikelijkheid dat er bij Van Roon pas op een later tijdstip een inval werd gedaan dan bij Maasdam. Ook was er verwondering dat Teeven wel bij de inval van Maasdam was, maar niet bij Van Roon. Teeven zie hierover:

"We deden dat bewust. Dan steek je het onderzoek een beetje aan. We hadden van Roon namelijk al onder observatie en onder de tap en we wilden juist uitlokken dat er telefoontjes zouden gaan naar Van Roon. Maar die kwamen niet."

Of de telefonische waarschuwing kwam wel, maar er liep geen tap. Bovendien, hoe kan bewijsmateriaal worden afgevoerd terwijl het pand onder observatie lag? Opnieuw: (2) Een van beiden heeft meineed gepleegd.

De headline van Trouw had tussen aanhalingstekens moeten staan. Het is een uitspraak van een voorliegende staatssecretaris, die al eerder voor leugens heeft moeten aftreden. Het geeft te denken om geen nieuwe headline te zien: "Demmink was wèl verdachte!"Emile Broersma (50)
Emile was destijds de commandant van het OT. Sinds 1986 zat hij bij de Amsterdamse politie en vanaf 1988 aan de Warmoesstraat. Maar niet bij JEZ. In 1992 verkaste hij naar de landelijke CRI, wat later een onderdeel was van de KLPD. Dat deed hij tot 2002 waarna hij bij de FIOD terecht kwam. De rest van zijn privé leven is niet gerelateerd aan deze zaak en wil hij daarom buiten de media houden. Terecht en respect!

Procedureel heeft hij zich voorbereid door met name de argumenten van het verschoningsrecht waarop Teeven zich beriep door te nemen. Hij heeft de beschikking 7 doorgelezen en meent dat art. 165 ook op zijn situatie van toepassing is. Destijds bij de Roestige Spijker-verhoren had hij besloten niet in appèl te gaan en hij vond het jammer dat hij nooit een kopie van zijn destijds opgemaakt Proces Verbaal heeft ontvangen. Dat kon hij deze keer wel ontvangen over het huidige verhoor. Emile komt over als een deskundig en betrouwbaar persoon die met militaire precisie zijn plicht vervult. Dus zal het HHC Emile helpen door het relevante deel, waarover nu werd doorgevraagd hier op te nemen:Verklaring onder ede tijdens de Roestige Spijker verhoren april 2014 8

De onderzoeksopdracht luidde: "Er zijn verdenkingen over betrokkenheid van justitiële medewerkers bij het georganiseerd misbruik maken van minderjarigen. Formeer een observatie-team om de contacten en gedragingen van de subjecten in beeld te brengen."

De opdracht had hij gekregen van zijn bureauchef René Knapen die dit verzoek weer van de Rijksrecherche had gekregen. Knapen vond het verzoek lastig en erg ingewikkeld om onderzoek te doen naar hun eigen bazen. Daarom heeft hij de dienstleiding ingelicht, die op zijn beurt de Korpschef heeft gebrieft. Via generaal Joop de Wijs is de strategische beslissing genomen om verdachte Holthuis in te lichten. Demmink zelf was volgens Broersma niet ingelicht door de CRI/Korpschef.

Vanaf dat moment was het onderzoek stuk. Broersma kreeg opdracht om het onderzoek te stoppen. "Het was niet langer opportuun." Tot een operationele inzet waarbij verdachten in kaart werden gebracht is het nimmer gekomen.

Emile licht toe: Het was de periode tussen Van Traa 9 en de wet BOP 10 en werd destijds GVO (Gerechtelijk Voor Onderzoek) genoemd. Er was een briefing geweest. Er zou sprake zijn van misbruik van minderjarige verdachten (meervoud), waarbij er een samenhang was tussen de vier verdachten Demmink, Holthuis, Wabeke en Wooldrik. Ik weet verder niets over de twee agenten. Met samenhang bedoelt Emile: een georganiseerd verband. Ze waren gezamenlijk verdachten in één zaak, maar ze zijn niet specifiek tegelijk met zijn vieren gezien.

Dit was een bijzondere zaak. Ik mocht mijn mensen niet vertellen om welke verdachten het ging. Ze werden aangeduid met NN-1, NN-2, etc. Een andere bijzonderheid was dat wij normaal onder het landelijk parket vallen (baas: HOvJ Holthuis), maar we dit keer vielen onder de HOvJ van Amsterdam (Hans Vrakking, red.) Het ging namelijk om een verdachte HOvJ die onze baas was, het hoofd van het landelijke parket Holthuis. En dat was bijzonder. Wij hadden een eigen HOvJ die niet in deze zaak gekend mocht worden. Wij kregen onze instructies van mevr. van der Molen (collega van Fred Teeven).

Deze vier zaten in het stadium van verdachten. Daarom waren er reeds bevoegdheden ingezet.
Er was informatie dat deze verdachten zich bezig zouden houden met strafbare feiten. We hadden een info-map gekregen met daarin o.a. adressen ter voorbereiding om daar iemand in de buurt neer te zetten. Maar ik wil geen verdere operationele informatie geven. In de info-set stond dat ze verdachten waren, geen betrokkenen. Er waren opsporingsbevoegdheden ingezet en dat gebeurt alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor feiten en omstandigheden.

Er lag een verzoek van het team van Teeven om Demmink te observeren.
We kwamen niet ver. We begonnen met een bezoek aan het Ministerie van Justitie. Dat was eigenlijk alles. Het was een heel kortdurende voorbereiding en er was niets afgerond. Het OT (Emile) ondersteunt het tactisch team (dat waarvan Chris onderdeel was, red.). Wat betreft het tappen was door ons ondersteuning aangeboden aan het tactische systeem, maar die beslissing ligt bij hen.

De (tap-)operatie is nooit aangevangen.
Er lag een verzoek van het Tactisch Team om Demmink te observeren. Wat dat observeren precies inhield mag ik niet vertellen. Maar dat kunt u zelf bedenken, inclusief de inzet van technische middelen. Of er al informatie over de tap was binnengekomen voordat het GVO gestart was en daarna, dat weet ik niet. De operatie is nooit aangevangen.

Holthuis was op de hoogte gebracht dat er een onderzoek naar hem liep.
Er gebeurde niet veel. Het onderzoek werd afgebroken. Dit werd aan ons medegedeeld door onze directe leidinggevende. Omdat in ieder geval één verdachte (Holthuis) op de hoogte was gesteld dat er een onderzoek liep. Het bevreemde mij, maar ik heb er geen speciale gedachten of emotionele gevoelens bij.

Er is rapportage van opgemaakt.
Wij hadden een geheimhoudingsplicht categorie A-plus. Het betrof een embargo-onderzoek waarbij er ook intern niet over gesproken mocht worden. Er is rapportage van opgemaakt. Alles werd onderbouwd, juist omdat er speciale bevoegdheden werden gebruikt. Het soort van bevoegdheden zoals in de wet BOP vermeld.

Korpschef Joop de Wijs heeft gelekt.
Enkele maanden later is er nog een gesprek geweest met de heer Knapen en de heer Van Dorp (het opvolgend diensthoofd). Het verbaasde ons dat er nooit meer wat van gehoord werd. Er was geen debriefing of terugkoppeling, wat normaal wel gebeurd. Het is ook ongebruikelijk dat de korpschef verdachten inlicht over hun verdachte-status.

Demmink was verdachte in enig onderzoek:
RR-1997-volgnummer.
Ons onderzoek was in opdracht van de RijksRecheche. Het had de naam "RR-jaartal-volgnummer". Dat is een ander onderzoek dan het Rolodex onderzoek. Het was rest-info die voortvloeide uit een ander onderzoek. Ik weet dat Ivo Opstelten heeft gezegd dat Demmink niet in het Rolodex onderzoek voorkwam. Maar Demmink was wel verdachte in enig onderzoek. Het zijn twee verschillende onderzoeken.

Teeven was CID-officier in Rolodex onderzoek.
Ik heb geen contact gehad met Fred Teeven tijdens het onderzoek. Teeven was de CID-officier in het Roldex onderzoek. In de pro-actieve fase mogen deze zich never-nooit bemoeien met de operationele fase. Tactisch en operationeel is streng gescheiden.

Geheimhouding gevraagd over de burgemeester Van Thijn in relatie tot pedonetwerken.
Met betrekking tot de pedo-netwerken zijn de namen van de Amsterdamse hoodcommissaris Nordholt en burgemeester Van Thijn gevallen. Wat kunt u daarover zeggen? Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht. Ik heb hierover geen advies van het OM gekregen. De naam Van Thijn is wel gevallen. Maar ja, hij was dan ook korpsbeheerder.

Of hij ooit is gezien in kringen met jongens kan ik niet beantwoorden. Ik beroep me op mijn verschoningsrecht, omdat dit informatie is die mij ambtshalve is toegekomen. Ik heb het niet gehoord in de kroeg, ofzo. Ik heb er enige ambtshalve wetenschap van, uit mijzelf of wetenschap van collega's.

Heeft u enig zicht op de bestrijding van jongensprostitutie? Nee. En op de aanwezigheid daarvan? Ja. Het was veelvuldig aan de orde. In die tijd was er veel damesprostitutie op straat. En ook heel veel jongensprostitutie. Er werd strikt opgetreden tegen prostitutie op straat. Ze werden wekelijks binnengehaald op grond van het tippelverbod in een APV-overlast gebied. Jongens werden nooit binnengehaald, dames wel.

Waarom was er dat verschil? (BEZWAAR! Jawel, het zat er bijna op en er moesten nog wat declarabele uren worden geschreven.) Waarom weet ik niet. Ik heb het geconstateerd. Ik heb nooit gezien dat jongens ook werden opgepakt. Tot slot: Wat is er op het Ministerie van Justitie besproken? Verschoningsrecht. Bent u Demmink ooit gevolgd naar Eindhoven of is hij in het Anne-Frank plantsoen gezien? Dat weet ik niet.

Dan blijven er nog twee vragen openstaan waarop het verschoningsrecht is ingeroepen. De rechter zal daarover in de loop van de volgende week beslissen. De vragen zijn:

1) Is van Thijn ooit gezien in de kringen met jongens zoals hier bedoeld?
2) Wat en met wie is er op het ministerie be-/gesproken?

Redactioneel commentaar:

Opnieuw is vast komen te staan dat Joris Demmink (MinJus), Hans Holthuis (OM), prof. Van Roon (UVA), maar ook Wabeke en Wooldrik verdachten waren. Dit is in tegenspraak met de verklaring die Fred Teeven onder ede gaf. (3) Een van beiden heeft meineed gepleegd.

Verder heeft ook Emile verklaard dat de tap (dus ook bij Van Roon) nooit is geplaatst. Dit is opnieuw in tegenspraak met de uitleg van Fred Teeven. (4) Een van beiden heeft meineed gepleegd.

Korpschef Joop de Wijs heeft willens en wetens het strafrechtelijk onderzoek gesaboteerd. Via de grote post-IRT politiecarrousel 11 werd dit gemakshalve over het hoofd gezien. Doofpot en complot dus.

Er liep weldegelijk een onderzoek naar verdachte Demmink. Ivo Opstelten en Piet-Hein Donner hebben opzettelijk gelogen en de kamer verkeerd geïnformeerd. (5) Een van beiden heeft meineed gepleegd. Er is voldoende reden voor een Parlementaire Enquête.

author: Ton   |   published: 07.06.2016   |   updated: 07.06.2016   |   comments: allowed

??.06.2016 09:30u
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM