Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Stichting Restore Justice
De Stichting Restore Justice 1 wordt bestuurd door een collectief van oud-gevangenisdirecteuren en een oud-bestuurder van een Tbs-kliniek 2. Daarnaast kent Restore Justice sympathisanten en donateurs.

De stichting vraagt aandacht voor een aantal vermoedelijke ernstige misstanden in de top van Veiligheid en Justitie. Hoewel die misstanden herhaaldelijk door o.a. de bestuursleden met argumenten worden aangekaart bij Parlementsleden, in de media en bij de Minister van Veiligheid en Justitie, worden die misstanden niet serieus onderzocht.

Reacties van de bewindspersonen, en ook hun antwoorden op Kamervragen, zijn ontwijkend, vaag en zonder weerlegging van argumenten. Dit leidt tot wantrouwen in het functioneren van de rechtsstaat.

De stichting Restore Justice wil dat de door haar aangedragen zaken serieus worden onderzocht en geadresseerd met als doel het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. In 2014 hebben ze aangifte gedaan tegen toenmalig minister van justitie Ivo Opstelten. Er is meerdere keren overleg geweest met Kamerleden. Zelfs de buitenlandse pers is benaderd.

16.09.2014 HHC-weblogAangifte tegen Opstelten
19.10.2014 HHC-weblogParlement non-responsief
07.12.2014 HHC-weblogUltieme poging
09.12.2014 HHC-weblogKamervragen Demmink
16.01.2015 HHC-weblogDemmink in de Engelse pers


Brief aan Hoge Raad AG mr. Aben
Prof. Ton Derksen heeft maar liefst drie (3!) boeken geschreven waarin hij zijn kritiek en zorgen uit over de detentie van de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin. In twee daarvan toont hij aan dat onze overheid moedwillig en opzettelijk bewijsmateriaal heeft vervalst. (Voor meer details zie: 3, 4)

Vorige maand was de lancering van zijn nieuwe boek: Onschuldig vast 5. Daaruit blijkt dat er meer dan duizend personen per jaar door de overheid ten onrechte van hun vrijheid worden beroofd.

En dat mag niet. Niet alleen de Grondwet maar ook de artikelen 160 Sv 6 (Menschenroof) en 162 Sv 7 (Kennisname) zijn daar duidelijk over: "Openbare colleges en ambtenaren die (...) kennis krijgen van een misdrijf (...) zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen."

En er worden nogal wat strafbare feiten gepleegd door top-ambtenaren. En overigens ook door lagere, maar daar zijn de hogere ambtenaren (eind)verantwoordelijk voor. Bekijkt u dit lijstje 8 eens. En dat is maar een kleine greep. Ook het BIOS schrijft duidelijke richtlijnen voor 9. En tot slot is het zo dat als je daar niet op acteert je nalatig en dus aansprakelijk bent 10.

Mede naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Restore Justice een brief geschreven aan Advocaat Generaal Aben, die al bijna zes jaar, in collaboratie met de omkoopbare pizzagate-deskundoloog Bas van den Heuvel 11, de zaak aan het traineren is en daarmee de mensenrechten schendt van veel onschuldige burgers, waaronder die van uw HHC-verslaggever en zijn ontvoerde en mishandelde dochtertje. Deze brief was in beginsel geen open brief. Maar nu de Hoge Raad niet reageert, zelfs geen ontvangstbevestiging geeft, heeft de stichting besloten de brief openbaar te stellen. Bij deze:Apeldoorn, 1 December 2016

Edelhoogachtbare heer,

Inzake een herzieningsverzoek betreffende de heer H. Baybasin, ingediend 18 april 2011, richten wij ons tot U met het volgende:

Wij zijn ervan overtuigd dat U het door de advocaat van de heer Baybasin, Mevr. Mr. A. Van der Plas, in 2011 ingediende verzoek om herziening grondig hebt bestudeerd en doende bent antwoorden te formuleren op de ruim 100 aanvullende nova, ofwel nieuw gronden, die door haar begin dit jaar aan U zijn voorgelegd. Die zorgvuldigheid achten ook wij in het belang van de voortgang van dit proces, dat wij met grote belangstelling volgen. Kennis nemend van de stukken tot dusver begrijpen wij dat een conclusie niet gemakkelijk en zeker niet lichtvaardig te formuleren is als antwoord op door de advocaat aangedragen en onder andere door Prof. Derksen gepresenteerde nieuwe feiten: feiten, die ons inziens zwaarwegende ondersteuning krijgen in de analyse van de originele audiogeluidsdragers, waarop indertijd de veroordeling voor 90% in eerste en tweede aanleg door rechtbank en hof den Bosch is gebaseerd. Daarbij komt dat - zou U tot het oordeel komen dat deze veronderstelde feiten (zelfs al is het maar gedeeltelijk) juist zouden zijn - een dienovereenkomstige conclusie op basis daarvan het Openbaar Ministerie op haar grondvesten zal doen schudden en dat het vertrouwen in de rechtsstaat een forse deuk zal oplopen. De advocaat bepleit immers dat er opzet in het spel is geweest om tot een veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf van de heer Baybasin te komen. Wij begrijpen dat een conclusie, die tegemoetkomt aan het door de verdediging gedane herzieningsverzoek, zwaar zal wegen.

Anderzijds kan het een leek, leken zoals wij, niet zijn ontgaan dat met name de door Prof. Derksen gegeven analyses in zijn recente boeken*, voeding geven aan de door de advocaat naar voren gebrachte vermoedens van manipulatie en/of geknoei met bewijsstukken, die de doorslaggevende grondslag vormden voor het oordeel van de Rechters indertijd. Met name de door Prof. Derksen beschreven analyse van de originele geluidsdagers, die overigens pas in een zeer laat stadium, bijna 5 jaar na het indienen van het herzieningsverzoek, ter beschikking van de verdediging zijn gesteld, geven aanleiding tot het vermoeden dat er iets grondig "mis" is met deze zaak. Zelfs zonder deskundigen te raadplegen zou U, de telefoontaps en de vertalingen van de gesprekken bestuderende, zelf tot die conclusie hebben kunnen komen.

Daarbij stellen wij vast dat het uitblijven van een conclusie, 5,5 jaar na indiening van een herzieningsverzoek, zelfs het uitblijven van een voorlopige conclusie, een unicum is in de Nederlandse rechtspraak. De vraag die wij U willen stellen is of het zo lang uitblijven van een uitspraak niet in strijd is met het uitgangspunt van "redelijke termijn", ook al betreft het hier een herzieningsverzoek. En al zou over redelijke termijn ter zake niets geregeld zijn, dan nog zou acht geslagen kunnen worden op het algemeen rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid. Of, om het in gewoon Nederlands te zeggen: verdient ook een levenslang gestrafte, zoals de heer Baybasin, niet binnen een redelijk termijn een uitspraak (duidelijkheid) over diens verzoek om herziening, gegeven het niet onaanzienlijke aantal vermeende feiten die als novum zijn aangedragen en door zijn verdedigers met argumenten worden gestaafd.

En, stel nu eens dat er inderdaad voldoende gronden zijn voor een herziening en dat herziening zou uitmonden in vrijspraak. In hoeverre zou dan ooit nog een bijna 20 jaar durende detentie gerechtvaardigd kunnen worden, een - in dat geval - onterechte straf, en daarbij nog eens temeer daar het Openbaar Ministerie nu al bijna 6 jaar wikt en weegt over een - ons inziens gerechtvaardigd - verzoek tot herziening. Is hier, nogmaals in dat geval, geen sprake van extra leedtoevoeging.

Als "deskundigen" inzake detentie, detentie-schade en als voormalig hoeders van humane strafexecutie, maken wij ons ernstig zorgen over het lot van de heer Baybasin. Hij wordt lang in onzekerheid gelaten; daarnaast - U bent daarvan op de hoogte - wordt hij, naar ons inzicht, extra gehinderd en benadeeld in zijn rechten als gedetineerde. Wij hebben reeds diverse keren opheldering gevraagd bij onze oud-collega's in het Gevangeniswezen over de respectloze en buitenproportionele maatregelen die de heer Baybasin zich moet laten welgevallen. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat de onheuse bejegening van hogerhand wordt opgedragen aan de leiding van de vele penitentiaire inrichtingen die de heer Baybasin hebben gehuisvest. Het zeulen met levenslang gestrafte gedetineerden is schadelijk: het telkens opnieuw moeten bepleiten van rechten, afspraken o.a. over medische zorg, en overplaatsingen naar inrichtingen die geen of nauwelijks ervaring hebben met levenslang gestraften, dit alles maakt dat de detentie van de heer Baybasin onnodig leed toevoegt aan zijn straf, hetgeen in strijd is met wet- en regelgeving.

Door diverse medewerkers werkzaam in Penitentiaire Inrichtingen, maar ook door burgers die zich het lot van de heer Baybasin aantrekken, die kennis genomen hebben van het herzieningsverzoek, worden wij als oud-bestuurders/directeuren van dergelijke inrichtingen aangesproken en verzocht in deze stelling te nemen. Uitdrukkelijk willen wij U laten weten dat wij ons distantiëren van complotdenkers, fantasten en sensatiezoekende burgers die via de sociale media een punt willen maken. Wij zijn echter goed ingelicht over de zaak Baybasin, communiceren met vertegenwoordigers van serieuze media en spreken met politici en diverse vertegenwoordigers van de zittende en staande magistratuur.

Deze kwestie raakt ons ook persoonlijk. Wij konden onze justitiële functie alleen uitoefenen in het vertrouwen dat dit gebeurde in het kader van een integere rechtsstaat. Deze kwestie doet dit vertrouwen wankelen.

Bovendien zijn enkele van ons persoonlijk betrokken bij de detentie van de heer Baybasin. Het mag niet zo zijn dat wij en de overige medewerkers van penitentiaire inrichtingen opgedragen wordt personen gevangen te houden op basis van procedures, die niet integer zouden zijn en waarbij opzet in het spel zou zijn. Dit is dan ook de voornaamste reden dat wij ons met deze kwestie bezighouden.

Op grond van bovenstaande zouden wij U willen verzoeken aan betrokkenen, in de eerste plaats de herzieningsverzoeker en diens advocaat, mede in het publiek belang, duidelijkheid te willen verschaffen over het moment waarop U meent te zullen concluderen. Gezien de context van onze brief hopen we dat dit zo spoedig mogelijk zal zijn; het zicht geven op een stip aan de horizon achten wij ten minste recht doende aan direct betrokkenen en in het algemeen aan diegenen die het vertrouwen in de afronding van dit herzieningsverzoek dreigen te verliezen.

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Stichting Restore Justice**,
Voor deze,

Drs. J. Van Huet, voorzitter.
Drs. J.A. Poelmann, secretaris

* Verknipt Bewijs (2014); De Baybasin-taps (2016)
** Het 4 hoofdig Bestuur van de Stichting wordt vertegenwoordigd door:

Voorzitter: Drs. Jacques van Huet, econoom, voorheen: algemeen en regionaal directeur Penitentiaire Inrichtingen en voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen.

Secretaris: Drs. J.A. Poelmann, forensisch gedragskundige, voorheen: gevangenisdirecteur, voorzitter Raad van Bestuur Pompestichting, instelling voor tbs en forensische geestelijke gezondheidszorg; thans onder meer voorzitter Global Initiative on Psychiatry NL, een mensenrechtenorganisatie en bestuurslid Forum Tbs.
Over Diederik
Diederik is sinds september 2009 Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Op 18 april 2011 diende het kantoor Bakker-Schut/Van der Plas een herzieningsaanvraag in. En niet zomaar een "rechterlijk dwalinkje", of zoals prof. Derksen dat voorzichtig een "gevalletje misinformatie" noemt, maar een uitermate serieuze aantijging tegen de corruptie binnen het Nederlandse justitiële apparaat.

Degene die dat mag oplossen voor de overheid is de sigaar. Hij/zij (m/v) kan dat nooit goed doen. Einde carrière. Tja, wie neem je daarvoor? Bij voorkeur iemand die medeplichtig is. Dat is altijd goed voor de omerta. En die gebonden/verbonden is aan de te recht staande verdachten. Niet ongebonden/onpartijdig dus, maar een partijgenoot.

Dan ga je wat CV's bestuderen. Iemand die graag visiteert 12. En daarmee wordt bedoeld: drankjes drinkt 13 en dus niet krom gebogen voorover mag bukken om te onderzoeken op contrabande. Het liefst bij Demmink's Club van Leiden. En daarbij een goed zicht heeft op de voorbij tikkende tijd (zie de klokken). Gestolen tijd, wat nooit meer kan worden teruggeven of worden gecompenseerd. Een onherstelbare diefstal/misdaad dus.

Een pré is natuurlijk verwantschap met of kennis over de Teeven-deals. Wat te denken van een officier van justitie uit Amsterdam. Van 30-09-1994 t/m 30-09-2002. En daarna ook nog eens rechter en vice-president in Amsterdam tot 01-09-2009?

Bestaat iemand met zulke geweldige kwalificaties? Jazeker! Onze Diederik. Hij was ten tijde van de Rolodex- en Baybasin-affaire samen met Fred Teeven OvJ in Amsterdam. En met hun kale hoofden lijkt dit stelletje ook wel een beetje op elkaar. In Amsterdam moeten ze een relatie met elkaar hebben gehad, althans elkaar moeten hebben kennen en hebben samengewerkt. Alleen is binnen die relatie Teeven meer het mannetje, terwijl Aben als een mietje met zijn Barnes & Noble tasje (onbezoldigd cadeautje van Paris-uitgeverij?) begint te zwaaien en in het toeristen-Engels te brabbelen wanneer een verslaggever hem enkele vragen wil stellen.

Maar verwantschap alleen is niet voldoende. Er moet, ter compensatie van het zwaaien met tasjes, ook enige authoriteit en gezagsuitstraling zijn. En dat is simpel te creëren. Net als bij de Farao-der-Nederlanden 14 is enige kennis of ervaring niet vereist. De gratie God's en wat aangepaste titulatuur is voldoende. Wat denk u van deze: Docent Forensische Expertise aan de universiteit van Maastricht. Dat krijgt zelfs deskundoloog Bassie niet voor elkaar.

Case closed. Hoopten ze...
author: Ton   |   published: 07.12.2016   |   updated: 07.12.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM